Байр борлуулан зарахад татвар хэд вэ?

Улаанбаатар хотод орон сууц борлуулахдаа татвар төлөх

Та Улаанбаатар хотод орон сууц борлуулахаар төлөвлөж байна уу? Борлуулалтыг хаахаас өмнө шаардлагатай бүх татварыг төлсөн эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Энэ удаагийн дугаартаа бид Улаанбаатар хотод орон сууц борлуулахдаа төлөх естой татваруудаа та бүхэнд хүргэх болно.

Орон сууцны борлуулалтын татварыг хэн төлөх үүрэгтэй вэ?

Улаанбаатар хотод орон сууц борлуулахдаа худалдагч нь татвар төлөх үүрэгтэй. Өв залгамжлалаар олж авсан шинэ барилга, үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зэрэг зарим онцгой тохиолдлоос бусад тохиолдолд худалдан авагчид татвар төлөх шаардлагагүй.

Улаанбаатар хотод орон сууц борлуулахад худалдагч нар ямар татвар төлөх шаардлагатай вэ?

Худалдагч нь орон сууц борлуулахдаа орлогын албан татвар, тэмдэгтийн хураамж, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар гэсэн гурван үндсэн татвар төлөх шаардлагатай.

Орлогын Албан Татвар

Монгол Улсад байнга оршин суудаг худалдагч нь худалдан авалт болон борлуулалтын хоорондох хугацаа 2 жилээс дээш бол ашгаасаа 20% – ийн орлогын албан татвар төлөх естой.

Тэмдэгтийн Хураамж

Тэмдэгтийн хураамж гэдэг нь эд хөрөнгийг нэг хүнээс нөгөөд шилжүүлэхэд төлөх естой татвар юм. Улаанбаатар хотод орон сууц худалдах, худалдан авах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ 0.2% байна.

Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татвар

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ) нь бараа, үйлчилгээний борлуулалтад ногдуулдаг татвар юм. Улаанбаатар хотод орон сууц худалдах НӨАТ-ын өнөөгийн түвшин 5% байна.

Орон сууц борлуулсны татварыг хэрхэн төлөх вэ?

Орон сууц борлуулсны татвар төлөхийн тулд худалдагч нь татварын тайлангийн маягтыг бөглөх естой бөгөөд үүнийг орон нутгийн татварын алба эсвэл Монголын татварын албаны вэбсайтаас авч болно. Татварыг тооцсоны дараа төлбөрийг орон нутгийн татварын албанд бэлэн мөнгөөр хийх естой.

Дүгнэлтэд

Улаанбаатар хотод орон сууц борлуулахдаа борлуулагчид орлогын албан татвар, тэмдэгтийн хураамж, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөх естой. Татварыг Монгол Улсын Татварын Албаны цахим хуудас эсвэл орон нутгийн татварын албанаас авах боломжтой татварын тайлангийн маягтаар төлөх естой.

Улаанбаатар хотод орон сууц зарах нь төвөгтэй үйл явц байж болох ч төлөх естой татвараа ойлгох нь илүү хялбар болно. Зөв мэдээлэл, зохих бичиг цаасны тусламжтайгаар та үйл явцыг аль болох жигд явуулах боломжтой.